صادارت و واردات مواد غذایی

نوع خدمات : صادرات پرتقال از ایران به روسیه (مسکو)
ارزش کالا : 25.000$

نوع خدمات : صادرات انگور شیرین بی دانه از ایران به روسیه (مسکو)
ارزش کالا : 22.500$

EnglishIran