برخی از پروژه های ریمونت و بازسازی

  • شارتاوا پول هواس-واحد 10285%
  • شارتاوا پول هواس-واحد 10560%
  • گاگارینی 29-واحد 3100%
  • گاگارینی 29-واحد 5100%
  • تبیلیس گاردن-واحد 100100%
  • تبیلیس گاردن-واحد 112100%
  • تبیلیس گاردن-واحد 106100%
  • یونیکس بلوک سی-واحد 47100%
گاگارینی 29 - واحد شماره 3 - 68 مترمربع
گاگارینی 29 - واحد شماره 5 - 68/3 مترمربع