برخی از پروژه های ریمونت و بازسازی

معرفی برخی از پروژه های انجام شده توسط دیبا جورجیا

  • شارتاوا پول هواس-واحد 102100%
  • شارتاوا پول هواس-واحد 10595%
شارتاوا 35 - طبقه 19 - 70 مترمربع
 
 
 
گاگارینی 29 - واحد شماره 3 - 68 مترمربع
گاگارینی 29 - واحد شماره 5 - 68/3 مترمربع
باگبی 41 - طبقه 11 - 110 مترمربع
گلدانی ، یونیکس - بلوک A - طبقه 15 - 78 مترمربع
گلدانی ، یونیکس - بلوک A - طبقه 15 - 72 مترمربع
تبلیسی گاردن - طبقه 17 - 81 مترمربع
گلدانی ، یونیکس - بلوک C1 - طبقه 8 - 71 مترمربع
اورتاجالا - طبقه 11 - 72 مترمربع
تبلیسی گاردن - طبقات 16 و 18 (هرطبقه یک واحد) - 81 مترمربع
EnglishIran