دفتر فنی

در این بخش تلاش شده معرفی اجمالی بر یک دفتر فنی داشته باشیم

معرفی دفتر فنی

 
در اکثر پروژه های ساختمانی و عمرانی در قالب قراردادهای متعارف و همچنین EPC ، مشاورانی اقدام به تهیه طرح نموده و پس از تائید مراجع قانونی و کارفرما نسبت به تحویل مدارک به کارفرما و انجام مناقصه توسط پیمانکار اقدام و عملیات ساخت شروع  خواهد گردید . حال در روش قرارداد متعارف دستگاه نظارت توسط مشاور در پروژه مستقر میگردد که بعنوان پلی ارتباطی بین مشاور و پیمانکار و کارفرما و کارگاه عمل خواهد نمود . ولی در پروژه های طرح و ساخت و EPC خود کارفرما راساً به اجرا و استقرار دستگاه نظارت مینماید . همانطور که در سالیان متمادی و با بررسی پروژه های مختلف این نتیجه گیری شده که بیش از 80% مدارک تهیه شده توسط مشاور که در مرحله اول به کارفرما و پیمانکار تحویل میگردد بطور 100% کامل نخواهد بود و بعضاً هنگام اجرا دچار تغییرات خواهد شد .
با استقرار دفتر فنی در پروژه ها که میتواند بعنوان نماینده کارفرما در کنار و با کمک دستگاه نظارت نسبت به انجام فرآیندهای ذیل و برنامه ریزیهای مربوطه اقدام گردد :
1- کنترل و بررسی نقشه های اجرایی قبل و در حین اجرا
2- تهیه جزئیات اجرایی حین اجرای کار و تهیه دستور کارهای لازم با هماهنگی دستگاه نظارت
3- تهیه نقشه های شاپ جهت ارائه به اکیپ های مختلف اجرایی
4- تهیه و کنترل صورتجلسات
5- متره ، برآورد و انالیز قیمت های جدید
6- تهیه و کنترل صورت وضعیت ( با توجه به توافقات و نوع پروژه )
7- بررسی و آنالیز استعلامات و تهیه مدارک مناقصه
8- کنترل پروژه ( فیزیکی ، ریال )
9- تهیه و بهبود مستمر برنامه زمانبندی و کنترل هزینه ها
10- مستند سازی پروژه
کلیه فرآیندهای فوق الذکر می توانند پلی محکم در راستای پیشرفت پروژه بین کارفرما (مالک) ، پیمانکار و دستگاه نظارت باشد و به عنوان تیم کمک کننده به عوامل اجرایی کارفرمای محترم عمل نماید . ضمناً دفتر فنی فوق با قرارگیری در چارت سازمانی کارفرما امکان ایجاد یک دفتر فنی واحد با امکان ایجاد راهبرد در کلیه پروژه های کارفرما خواهد داشت .
EnglishIran